Fitxa/ Resum…. nº 4/setembre 2018

Decreixement  (DC)

 

Francesc Sardà

Per què el DC? La conservació del medi ambient no és possible sense reduir la producció econòmica que seria la responsable de la reducció dels recursos naturals i la destrucció del medi, que actualment estaria per sobre de la capacitat de regeneració natural del planeta (petjada ecològica). El DC també qüestiona la capacitat del model de vida modern per produir benestar. Per aquestes causes s’oposa al desenvolupament sostenible. El repte seria viure millor amb menys.

El DC és un corrent de pensament polític, econòmic i social favorable a la disminució controlada de la producció econòmica, amb l’objectiu d’establir una nova relació d’equilibri entre l’ésser humà i la natura, però també entre els propis éssers humans. Rebutja l’objectiu de creixement (C) econòmic en el si del liberalisme i el productivisme. El concepte DC neix durant els anys 1970 davant les conseqüències atribuïdes al productivisme de la societat industrial, independentment de si aquesta es deriva d’un sistema capitalista o socialista, és a dir, no només és un moviment anticapitalista sinó també és una ideologia anti-productivista.

Els partidaris del DC sostenen que el descens del consum és l’única manera de tancar la bretxa social de forma permanent. Pel que fa als recursos renovables, la seva demanda, i per tant la seva producció, també han de ser portats a nivells que impedeixin l’esgotament i eviti el deteriorament ambiental. Avançar cap a una societat que no sigui dependent del petroli és vist com a meta essencial per evitar el col·lapse de la societat quan els recursos no renovables s’esgotin. No obstant això, el DC no és només una qüestió quantitativa de fer menys del mateix, és també i, més fonamentalment, un canvi paradigmàtic d’ordre dels valors, en particular, la reafirmació dels valors socials i ecològics i una repolitització de l’economia.

DC en contraposició a les polítiques de C. Els defensors del desenvolupament sostenible creuen que el C econòmic és compatible amb la preservació dels recursos naturals si es disminueix el consum energètic. En la majoria de governs dels països industrialitzats també s’ha començat a parlar de “polítiques de sostenibilitat”, i fins i tot a tractar d’aplicar els seus principis. No obstant això, la teoria que defensa el DC opina que augmentar la producció de béns i serveis necessàriament augmentaria el consum de recursos naturals, i que si aquest consum és més ràpid que la regeneració natural, com passa actualment, aquesta situació ens portaria a l’esgotament d’aquests. La transició necessària cap al DC es realitzaria mitjançant l’aplicació de principis més adequats a una situació de recursos limitats: escala reduïda, relocalització, eficiència, cooperació, autoproducció (i intercanvi), durabilitat i sobrietat. En definitiva, i prenent així mateix com a base la simplicitat voluntària, busquen reconsiderar els conceptes de poder adquisitiu i nivell de vida. De no actuar raonadament, opinen generalment que s’arribaria a una situació de DC forçat, i probablement caòtic.

El DC contradiu el progrés cientificotècnic. Precisament el neoliberalisme actual evita el desenvolupament lliure del coneixement científic i l’estudi del nostre sistema terrestre en moltes de les seves branques, ja que afavoreix la “gran ciència” aplicada al C, desatenent temes com les malalties rares, l’agricultura ecològica, les energies alternatives, o l’eco-toxicologia. La ciència actual es basa més en el C, que no en l’estudi i prevenció de riscos, la qual cosa ens porta al fracàs com a espècie planetària. El DC aposta per l’autonomia de la ciència i la seva èmfasi en els equilibris naturals i socials.

El DC priva de llibertat. El C neoliberal actual ens porta a un consumisme i utilitarismes que sotmeten a la humanitat al principi de l’oferta i la demanda, alienant les classes més populars, proliferació dels monopolis, fent desaparèixer la classe mitjana alhora que augmenten les diferències entre rics pobres. El DC apunta a una revalorització del mercat i la política per ser menys dependents de les grans multinacionals i més enfocada al cooperativisme, al benestar, seguretat i felicitat de l’individu; substituint la competència per la cooperació i aprofundint la democràcia participativa en les comunitats locals i regionals, afavorint la indústria de proximitat. Alguns defensors del C apunten que el DC ha de ser sota conceptes polítics totalitaris, però davant això podem preguntar-nos si actualment no hi ha ja una tendència a l’autoritarisme, si vivim en una democràcia real, o si l’economia del monopoli és ja incompatible amb la democràcia .

El DC significa recessió, atur i final de l’economia de mercat. L’economia neoliberal basada en el C ha demostrat que els cicles de crisi i recessió són cada vegada més profunds i més freqüents. El C actual pot garantir només periòdicament una taxa d’atur baixa, però no una seguretat laboral ni la dignitat de sous per a una vida plena i satisfactòria. D’altra banda hi ha degradació en la qualitat del treball humà i de l’eficiència ecològica. La solucions que proposa el DC passen per la reducció del temps de treball, (ja proposat per alguns estats), promoció del temps lliure, rehabilitació de la condició humana en el treball, redistribució de la riquesa, revalorització del progrés a través de altres paràmetres més enllà del PIB actual, l’economia del bé comú; en definitiva, seguir progressant però sota altres paradigmes.

El DC no és factible en els països subdesenvolupats. Precisament perquè el model actual ha portat a enormes desigualtats socials entre països, el DC ha de tenir major incidència en els països que més recursos gasten i establir processos de compensació amb els països menys desenvolupats, tornar i potenciar la seva autonomia productivista i financera. Cal recordar que els països subdesenvolupats són els més rics en recursos minerals i en possibilitats de generar energia, mentre que la producció de luxe destinada a les capes socials altes és insignificant i improductiva a nivell mundial. Precisament són els països del sud els que més capacitat tenen d’adaptar-i relocalitzar les seves pròpies economies dins d’una justícia social plena.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.