Proposta de modificació de la Constitució Espanyola

La societat espanyola s’està plantejant la necessitat de modificar o reformar la seva Constitució. Des de la seva aprovació el 1978 fins avui moltes coses han canviat, tant en l’àmbit nacional com internacional. La carta magna necessita ser actualitzada per ajustar-se millor a les transformacions socials que han succeït i per servir millor els interessos de tots els ciutadans.

Entre els canvis produïts a la nostra societat, en destaca un que és fonamental per la seva transcendència: la creixent consciència que la vida humana, el seu benestar, la seva salut i la pròpia supervivència en tant que espècie, estan intrínsecament lligats a la salut del nostre planeta, a la seva integritat mediambiental i a l’estabilitat del clima. A les diferents cimeres i convencions internacionals, des de la 1ª Cimera de la Terra a Estocolm, el 1972, a Suècia, fins a la darrera Conferència de les Parts al Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic  celebrada a  Bonn l’any passat, s’ha anat posant en evidència la imperiosa i urgent necessitat d’encarar aquest repte si es vol aconseguir la sostenibilitat del planeta, garantint, d’aquesta manera, unes condicions de seguretat per a la humanitat, la present i la de les generacions futures. La defensa de la integritat mediambiental i l’estabilitat climàtica són sinònim de defensa de la humanitat perquè la nostra supervivència depèn de la integritat de la Terra que ens sustenta.

Per això considerem que ha arribat el moment de dir que no podem garantir el nostre dret a la vida –un dret fonamental recollit a la secció primera del capítol segon del títol I de la Constitució– si no garantim també, i amb la mateixa força, el dret a gaudir d’un entorn ambiental i climàtic saludable i sostenible.

No som els primers a reclamar que el medi ambient sigui considerat un dret fonamental que està íntimament vinculat amb la vida,al  principi de la dignitat humana i a altres drets inalienables de les persones. S’ha tingut en compte a les cartes magnes d’altres nacions. Per exemple, en el cas de Bolívia i l’Equador, a Amèrica Llatina, o a Noruega a Europa.

D’altra banda, el Tribunal Europeu de Drets Humans, en absència d’un reconeixement exprés al Conveni de Roma,  ha vinculat tradicionalment la protecció del dret a un medi ambient de qualitat, a la salvaguarda del dret que garanteix el respecte a la vida privada i familiar. També ha admès que el gaudi del dret de propietat pot condicionar-se per raó d’una necessitat ambiental.

Per tot això proposem:

A) que s’incorporin dos nous articles (15.2 i 15.3) a la secció 1ª del capítol segon del títol I de la Constitució espanyola, en el sentit següent:

15.2  El dret a la vida i el respecte a la dignitat de la persona proclamat a l’article 10 exigeixen que es garanteixi a tothom el  dret a viure en un entorn ambiental  adequat per al desenvolupament de la persona, que preservi la salut i el benestar de les generacions actuals i de les futures.

15.3   Per tal de garantir el compliment del que s’estableix a l’apartat anterior, els ciutadans tenen el dret de rebre informació sobre l’estat del medi ambient i les seves repercussions sobre la salut, així com  sobre els efectes que l’acció humana pot tenir sobre la natura  i el seu equilibri.

B) que es modifiqui l’actual article 45 del capítol III del títol I de la Constitució espanyola, amb la incorporació d’un nou apartat, en el sentit següent:

Els recursos naturals es gestionaran segons el criteri de gestió integrada i amb la vista posada en el llarg termini per tal d’assegurar  la seva recuperació, el manteniment de la biodiversitat i la seva sostenibilitat.  Els serveis destinats a l’assoliment d’aquestes finalitats tenen el caràcter de serveis d’interès general.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.