Propostes de REVO a la Taula d’Emergència Climàtica de BCN

Propostes de REVO a la plataforma Decidim Barcelona

revo Prosperidad Sostenible Juliol, 2019

Sessió constitutiva de la Taula per l’Emergència Climàtica de Barcelona

REVO prosperitat sostenible és un associació que té com objectiu contribuir a un model sòcio-econòmic que faci compatible el benestar general de la població amb la imprescindible i urgent sostenibilitat ecològica. Donada l’emergència d’actuació que es requereix en front del canvi climàtic per reduir la contaminació, i que moltes entitats ja han presentat propostes concretes en aquesta línia, REVO enfoca la seva aportació en els aspectes definidors d’una actuació urgent, dràstica i eficient, que faci que els acords de la Taula arribin l’abans possible als objectius proposats i amb la magnitud adequada. Dins d’aquest context REVO considera els següents cinc punts:

1.- URGÈNCIA. Que les actuacions a considerar han de desenvolupar-se amb la màxima urgència, evitant debats inacabables o de caire polític. La lluita contra la crisi climàtica no pot retardar-se per cap motiu i ha de ser atacada de manera immediata, sense excuses ni dilacions.–“La Natura ni negocia ni pacta”-.

2.- MAGNITUD. Que les mesures a prendre vagin dirigides a l’apaivagament directe i a l’arrel dels focus de contaminació. La magnitud de les mesures ha de ser l’adient i suficient per que els canvis tinguin efecte i puguin avaluar-se a curt termini. D’altra manera es corre el risc de caure en pedaços que no solucionin del tot els problemes i no facin més que perpetuar-los. Es reclamen mesures directes i contundents, no moviments tebis o de compromís. No sols s’ha d’anar a mesures de mitigació, sino de eradicació definitiva de les males praxis.

–“El remei a de vèncer la malaltia, no fer-la crònica”-

3.- ACCIONS. Que com a pas inicial s’apliqui dràsticament el Principi de Precaucióamb l’aplicació de moratòries i numerus clausus a totes aquelles accions que per la seva desmesura desestabilitzen i fan insostenible la nostre ciutat: moratòries a nous hotels, creuers, fires i grans infraestructures especulatives, nombre de turistes, circulació de vehicles privats al centre de la ciutat, control de les indústries contaminants, etc., etc… . –“Per deixar de profunditzar en el pou, el primer és deixar de cavar”-

4.- ADAPTACIÓ. Que les mesures a prendre tinguin un sistema de control i avaluació del seu efecte de manera continua; i siguin capaces d’autoavaluar-se i adaptar-se a les possibles circumstancies canviants que puguin esdevenir en funció dels resultats observats. Entenent que aquestes avaluacions han de considerar el valors globals d’emissions totals i no relatius per sectors. –“Esdeveniments exponencials i canviants necessites accions de resposta flexibles i adaptables”-

5.- PREVISIÓ. Que per tal d’evitar una reacció de resistència, incomprensió o rebot, per part de la ciutadania, al mateix temps els consistoris han de preveure i posar en pràctica mesures alternatives i pal·liatives del efectes que comporten els punts anteriors. Es probable que algunes d’aquestes mesures provoquin decreixement en alguns sectors, la qual cosa ha de ser prevista amb:

  • Bona justificació, informació i publicitat institucional, amb fermesa, determinació i convicció.
  • Augment de la quantitat i de la qualitat del servei públic de transport i el seu abaratiment.
  • Accions de contenció general de preus en general i/o de disminució.
  • Establiment d’una renda bàsica (o ajut) pels sectors més desafavorits o afectats directament.
  • Coordinació i compromís amb d’altres estructures de govern com la Generalitat, sindicats, patronals i altres ens empresarials i socials.
Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.